మోక్షము గలదా భువిలో

మోక్షము గలదా భువిలో

జీవన్ముక్తులు కాని వారలకు


సాక్షాత్కార నీ సద్భక్తి

సంగీత జ్ఞాన విహీనులకు… మోక్షము గలదా


ప్రాణానల సంయోగము వల్ల

ప్రణవ నాదము సప్త-స్వరములై పరగ

వీణా వాదన లోలుడౌ శివ మనో-

విధమెరుగరు త్యాగరాజ వినుత… మోక్షము గలదా

ఓ.త్యాగరాజ వినుత ! శ్రీ రామ , ఈ భూమిపైన జీవులకు మోక్షము వుందా ? జీవులు జీవన్ముక్తి పొందకుండా మోక్షము లభిస్తుందా. ( మోక్షము – జీవన్ముక్తి ఓకే అర్థము చెప్పినప్పటికి సాధనలో తేడాలు వున్నాయి. ముక్తి- విదేహముక్తి, జీవన్ముక్తి , కైవల్యము. దీనినే సామీప్య, సాలోక్య,సారూప్య, సాయుజ్య(చివరిది  జీవన్ముక్తి). అని రెండు రకాలు. ముక్తిక ఉపనిషత్. ఇది కాకుండా సద్యో ముక్తి, క్రమ ముక్తి- బ్రహ్మచర్య, గృహస్థ, వానప్రస్ద,సన్యాస విధములలో ముక్తిచెందడము. ) తామరాకుపై నీటిబొట్టులావుండడం.
అంతేనా ఓ నిత్యమైన వాడా జీవులకు నీ యందు  సద్భక్తి-విశ్వాసం, సంగీత జ్ఞానము లేనివారలకు ముక్తి ఎక్కడిది. అనగా పరమాత్మపై నిశ్చల భక్తితో అంతర్నేత్రుడై లోన వినిపించే సంగీతమును ఆ జ్ఞానము లేని(నాదయోగం) వారలకు ముక్తి ఎక్కడిది?
లోన వినపడే నాదం ఓంకారమై  గాలి మరియు అగ్ని – అనాహత చక్రం మరియు మణిపూర చక్రం లోజరిగే సంయోగం వల్ల నాదం శబ్దమై  సూక్ష్మ రూపముగా అదే సప్తస్వరములై బయటకు వెలువడుతుంది ( పరా, పశ్యంతి, మద్యమా,వైఖరి) జీవుడి వెన్నుపూసే రుద్రవీణగా మలుచుకొని ఆ నాదంయందు నిమగ్నుడౌ ఆ  శివుడి అంతర్దృష్టి ని లోన వున్న పరమాత్మని ఎరగనివారికి మోక్షము కలదా?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s