బ్రోవ భారమా రఘు రామ

బ్రోవ భారమా రఘు రామ

భువనమెల్ల నీవై నన్నొకని…బ్రోవ భారమా


శ్రీ వాసు దేవ అండ కోట్ల

కుక్షినియుంచుకో లేదా నన్ను…బ్రోవ భారమా


కలశాంబుధిలో దయతో-

నమరులకైయది గాక

గోపికలకై కొండలెత్త లేదా

కరుణాకర త్యాగరాజుని…బ్రోవ భారమా

ఓ త్యాగరాజార్చిత శ్రీరామ నన్ను బ్రోవ భారమా!ఓ రఘు వంశానికి ఆరామమైన రామా కాపాడు. 

ఓ వాసుదేవా నీ తల్లికి నీ కడుపులో సమస్త   జగత్తును చూపినవాడవు, సమస్త జగత్తు నీ యందే వుంది మరి ఆ జగత్తు లో పరమాణువుని నన్ను కాపాడలేవా. 

అలనాడు వ్రజమునందు గోపాల జనులకై గోవర్ధనగిరిని నీ చిటికిన వేలితో ఎత్తలేదా అంతటి సమర్థథ కలిగిన నీకీ నేనూ భారమైతానా కాపాడు. 

క్షీరసాగరమథనంలో ఉద్భవించిన అమృత కలశాన్ని నీవు అపర మోహినీ అవతారం దాల్చి కేవలం అమరులకు అమృతపాన యోగం ఇచ్చావు మరి నే భారమైపోతానా, కాపాడు.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s