నాద తనుమనిశం శంకరం

నాద తనుమనిశం శంకరం

నమామి మే మనసా శిరసా


మోదకర నిగమోత్తమ సామ

వేద సారం వారం వారం… నాద తనుమనిశం


సద్యోజాతాది పంచ వక్త్రజ

స-రి-గ-మ-ప-ధ-ని వర సప్త-స్వర

విద్యా లోలం విదళిత కాలం

విమల హృదయ త్యాగరాజ పాలం… నాద తనుమనిశం


ఓ కల్మషం లేని హృదయము కల త్యాగరాజు ను పాలిస్తున్న ఓ త్యాగరాజ ( శంకరా, శివా) నీకు సదా(అనిశం)  నమస్కారములు అవి ఎటువంటివి అంటే నా మనస్సుతోను, నా శిరస్సుతోను  , నా శరీరంతోను నీకు  సాష్టాంగ నమస్కారములు ( మహన్యాసములో చెప్పినట్టు) . 

నిత్యానందములో వుండే నీవు (మోదకర) వేదములలో ఉత్తమమైన సామవేదము యొక్క మూలమూ, అర్థము నీవుఎందుకు అనగా యజుర్వేదములో 3 స్వరములే వున్నాయి కాని సామవేదం సంగీతానికి మూలం ఈ వేదంలో అన్ని స్వరములు వున్నాయి. అట్టి నీకు మరల మరల నమస్కారములు. 

నాదోపాసనకు మూలము , నాదమును ఆనందించే వాడివి , నాదస్వరూపుడవు (స రి గ మ ప ద ని స )  అయి , కాలస్వరుపుడైన యముని భాదను తోలగించువాడవు, ఇంకొక ఆర్థం సంగీతంలోని వివిధ కాలములలో(  సాధారణ, మధ్యమ, పై స్థాయి, మంద్ర) ( పాటను మొదటి, రెండవ, మూడు కాలములలో )  వున్నవాడవు, (విదళిత కాలం)సప్త స్వరములు నీ ఐదు ముఖములైన సద్యొజాత, అఘోర, వామదేవ, ఈశాన,తత్పురుష, (ఊర్ద్వ, అధోముఖ) లనుండి పుట్టాయి అట్టి నాదస్వరూపుడైన నీకు నమస్కారం. 

 శివుడే నాదస్వరూపుడు  ఆయన నుండే శబ్దము , అందునుండి ప్రణవము  ఇలా ఉద్బవించాయి.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s