తవ దాసోహం దాశరథే

తవ దాసోహం తవ దాసోహం

తవ దాసోహం దాశరథే


వర మృదు భాష విరహిత దోష

నర వర వేష దాశరథే…తవ దాసోహం


సరసిజ నేత్ర పరమ పవిత్ర

సుర పతి మిత్ర దాశరథే…తవ దాసోహం


నిన్ను కోరితిరా నిరుపమ శూర

నన్నేలుకోరా దాశరథే…తవ దాసోహం


మనవిని వినుమా మరవ సమయమా

ఇన కుల ధనమా దాశరథే… తవ దాసోహం


ఘన సమ నీల ముని జన పాల

కనక దుకూల దాశరథే… తవ దాసోహం


ధర నీవంటి దైవము లేదంటి

శరణనుకొంటి దాశరథే… తవ దాసోహం


ఆగమ వినుత రాగ విరహిత

త్యాగరాజ నుత దాశరథే…తవ దాసోహం


ధశరథ రాజ కుమార!  త్యాగరాజచేత పొగడబడే వాడవు అయిన రామ నీకు నెను దాసుడను. నీవు సకల  ఆగమములచే తేలియబడేవాడవు, భందములు లేని వాడవు,.ఈ భూమిపై నీ వంటి దైవము ఇంకొకరు లేరు, నిన్నే శరణు అంటున్నాను. 
పీతాంబర ధారి, నీలమెఘచ్ఛాయ  శరీరము కలిగిన వాడవు,.ముని జనులను పాలించు వాడవు, నా మనివిని విను స్వామి, నను మరువుటకు ఇది సమయముకాదు, రవి వంశమునకు ధనము, పెన్నిది లాంటివాడవు. 
ఓ రామ నిన్నే కోరుకొన్నాను, నీవంటి శూరుడు ఇలలో లేడు నన్ను ఎలుకోరా ఓ స్వామి, పద్మమువంటి కన్నులు కలవాడవు, పరమ పవిత్రమైనవాడవు, దేవేంద్రునికి మిత్రుడవు రామ నీకు దాసోహం.
పెద్దలను , పిల్లలను ముందుగా పలకరించేవాడవు, ఎటువంటి దోషములు లేనివాడవు, ఈ భువిపై నరుడిగా జన్మించి  మానవులకు ఎలా నడుచుకొవాలో అని చూపినవాడవు నీకు దాసోహం.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s