దేవ శ్రీ తపస్తీర్థ పుర నివాస

దేవ శ్రీ తపస్తీర్థ పుర నివాస

దేహి భక్తిమధునా


పావన ప్రవృద్ధ శ్రీమతి

హృద్భవన సకల జగదవన శ్రీ మహా దేవ శ్రీ తపస్తీర్థ


పాశ హస్త గణేశ హరణ

పలాశనారి నుతేశ వరద

కుశేశయారి ధరాశరేభ

మృగేశ సప్త ఋషీశ దేవ… 

దేవ శ్రీ తపస్తీర్థ


నీల గళ సుర జాల నుత నత

పాల గిరీశ విశాల ఫాల

కృపాలవాల సు-శీల గౌరీ

లోల శివ మాం పాలయాద్భుత.. దేవ శ్రీ తపస్తీర్థ


నాగ పూజిత నాగ దనుజ

హరాగ మర్దన వాగధిప

వినుతాగణిత గుణ రాగ మద

దూరాఘ హర శ్రీ త్యాగరాజ… దేవ శ్రీ తపస్తీర్థ

శ్రీ త్యాగరాజుని పాలించే శ్రీ తపస్తీర్థేశ్వరుడా !నాకు నీ యందు అమృతం వంటి అనగా ఎప్పటికి నశించని భక్తి ని ప్రసాదించు. 
నాలో మంచి గుణములను పెంచే మహాదేవా, ఈ సకల జగత్తును పరిపాలించే వాడివి నీవు నీ ఇల్లలైన శ్రీమతి అనే పేరుతో వెలసిన పార్వతీ దేవి హృదయములో సదా వసించువాడవు. 
గణనాయకుడు , పాశమును ధరించు వాడైన యముని భాదను తోలగించు వాడవు. దేవేంద్రుని(పలా – మాంసము,ఆశన-తినువారు ,రాక్షసులు- అరి- శత్రువు) చే పొగడబడి, దేవతలను రక్షించే , చంద్ర ధరా(కుశేశయ- పద్మము ,.అరి – శత్రువు) గజాసురుడు మొదలగు ఏనుగులవంటి శత్రువుల పాలిట సింహము వంటి వాడవు,సప్త ఋషులచే కొనియాడబడే స్వామి నీ యందు ధృడభక్తిని ప్రసాదించు. 
ఓ  గరళము త్రాగుటచే నీలముగా మారిన కంఠము కలవాడ, గిరులకు పతియైనటువంటివాడ, విశాలమైన నుదురు కలవాడ ( మూడవకన్ను వుంటుంది) , దేవతల బృందము చే పొగడబడే ,  సుశీలయైన గౌరీ దేవి ప్రేమలోల, కృపా సముద్రుడా, నిను శరణన్న వారిని రక్షించే శివా  , అద్బతమైన శ్రీ తపస్తీర్థేశ్వరా నీయందు భక్తిని ప్రసాదించు. 
శేషుని(నాగ)చే పూజలందే, గజాసుర సంహార(నాగదనుజహరా), దేవేంద్రుడు-(అగము- పర్వతము (మేరు పర్వతానికి,వింధ్య పర్వతానికి జరిగిన పోటి), అగమర్ధన – కృష్ణడు (గోవర్దన పర్వతాన్ని ఎత్తినవాడు) ,బ్రహ్మ శిరము తుంచి గర్వము అణచి వీరిచే పూజింపబడే  శివా, లేక్కవేయలేనన్ని మంచి గణములు కలవాడ, నాలోని రాగము ( పాశము, ఇష్టము), మదము(అహంకారము) దుష్టములైన పాపములను నశింపచేసి నీ యందు  భక్తిని ప్రసాదించు స్వామి.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s