అంబ నిను నమ్మితినంటే

అంబ నిను నమ్మితినంటే

నీకనుమానమేమమ్మ


శంబర వైరి జనక సోదరి

శరణు జొచ్చి మనసార శ్రీ జగదంబ నిను


గీర్వాణ గణాధారి అంబశర్వాణి అఖండాకారి పర్వత రాజ మనోజ్ఞ కుమారి

నిర్వాహము లేక మదిని కోరి…అంబ నిను


సుర వైరి కదన శౌర్యేవరుణాలయ సమ గాంభీర్యే స్వర జిత కోకిల రవ మాధుర్యే

పరితాపము తాళకను సు-చర్యే… అంబ నిను


శర్మ దాయకి గౌరి దుష్కర్మ కలుష వన కుఠారి నిర్మల త్యాగరాజ హృచ్చారి ధర్మ సంవర్ధని ఓంకారి…అంబ నిను


ఓ నిర్మలుడైన త్యాగరాజ స్వామి (శివుడు అని ఇంకొక అర్థం)హృదయంలో సదా చరిస్తున్నటువంటి( మంత్ర రూపకం, మనో రూపకం) ధర్మ సంవర్ధని , ఓంకారానికి మూలమైన ఆకారము కలదానవు, ఆనందములు ఓసగి, దుష్కర్మలు అనే వనమును తొలగించు గొడ్డలివంటి(కుఠారి) దానవు, ఓ గౌరి నేను నన్ను శరణు వేడాను, సంపూర్ణ శరణాగతి అయివున్నాను అంటే ఏల నమ్మవు, ఎందుకు నన్ను అనుమానిస్తున్నావు. ఓ జగదంబా , నన్ను అనుమానించకు. 
శంబరాసుర వైరి అయిన కామదేవుని తండ్రి అయిన నారాయణుని చెల్లెలా ఓ నారాయణి, నా మనసార నీ శరణు అంటున్నాను. 
దేవతల గణములకు నాయకివి, శర్వుని ఇల్లాలివి, పర్వతరాజుకి ముద్దుల కూతురివి, ఇక నా లౌకిక , ఆధ్యాత్మిక జీవనాన్ని నడపలెకుండా , నా మదిని నీ శరణుజొచ్చాను. 
 దేవతలు , దానవుల  యుద్ధ రంగములో నీ శౌర్యము తిరుగులేనిది, నీ గాంభీర్యము సముద్రము వంటిది, నీ స్వరము కొకిల దేవతలను మించినది,.ఇక పరితాపము ,విరహము తాళలేకపొతున్నాను ఓ మంచి పనులు చేయించు అంబా.  నీ శరణు .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s