సొగసుగా మృదంగ తాళము జత కూర్చి

సొగసుగా మృదంగ తాళము జత కూర్చి నిను

సొక్క జేయు ధీరుడెవ్వడో


నిగమ శిరోర్థము కల్గిన

నిజ సొగసుగా మృదంగవాక్కులతో స్వర శుద్ధముతో సొగసుగా మృదంగ


యతి విశ్రమ సద్భక్తి విరతి ద్రాక్షా రస నవ-రస యుత కృతిచే భజియించు యుక్తి త్యాగరాజుని తరమా శ్రీ రామ … సొగసుగా మృదంగ

ఓ శ్రీరామ!ఈ ప్రపంచములో నిను తన గానము తో మెప్పించగలిగిన ధీరుడు ఎవ్వరున్నారు. నిను మెప్పించాలి అంటే ఆ పాట మృదంగ తాళములో చక్కగా అమరివుండి, వేద శిరస్సులు అని పిలువబడిన ఉపనిషత్తు వాక్యముల అర్థములను కలిగిన పదములచే కూడినదై, పాడేవారి స్వరము శుద్ధమై వుండి(అపస్వరములు పలకకుండా) , ఆ స్వరము తాళముతో పాటే వుండి, పాడేవారి మనస్సులోను-  భావములోను బాహ్యప్రపంచ కోరికలు లేకుండా(విరతి)  అంతరంగములో ఆ పరమాత్మని సదా ధ్యానిస్తు, పాడే పాటలో యతి – పదవిభజన చక్కగా వుండి ( భావము చెడకుండా) , పదములను ఎక్కడ విడదీయాలి, ఎక్కడ గట్టిగా పలకాలి అన్న విషయము తెలిసి , ఆ పాట  నవరసములలో ఏదో ఓక రసము ( శృంగార,వీర,హాస్య,కరుణ ఇత్యాది) కలిగి ,ద్రాక్షారసమువలే సులువుగా వుండు పాటతో(కృతితో) ఆ పరమాత్మని  సద్భక్తితో భజియించు వారు నిజమైన ధీరులు. ఆవిధంగా నిను ఈ త్యాగరాజు మెప్పించగలడో లేడో శ్రీరామ. 
పాట రాసేటప్పుడు చందోభద్ధంగా ఎదో ఓక నవరసము కలిగి కఠినమైన పదములు లేకుండా, అందమైన తాళములో అమర్చి కూర్చాలి. రాసేవాడికి పాడేవాడికి ఆ భగవంతుడిపై అమితమైన ప్రేమ, భక్తి వుంటే పాటలో అనురక్తి కలిగి ఆ భగవంతుని హృదయము కరుణాపూరము కనుక పై లఠ్షణములతో పాడి భగవంతుని మెప్పించి ఆతని చరణములను చేరుకోవడమే నాదయోగం.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s