శంభో మహా దేవ శంకర గిరిజా రమణ

శంభో మహా దేవ శంకర గిరిజా రమణ


శంభో మహా దేవ శరణాగత జన రక్షక

అంభో-రుహ లోచన పదాంబుజ భక్తిం దేహి…శంభో మహా దేవ


పరమ దయా-కర మృగ ధర హర గంగా ధర ధరణీ

ధర భూషణ త్యాగరాజ వర హృదయ నివేశ

సుర బృంద కిరీట మణి వర నీరాజిత పద

గోపుర వాస సుందరేశ గిరీశ పరాత్పర భవ హర …శంభో మహా దేవ


ఓ త్యాగరాజుని హృదయ మందిరములో నివసించే  కోవురు (గోపుర) లో వెలసిన  సుందరేశ్వరుడు అనే పేరుతో వెలసిన పరాత్పర , గిరీశ, ఈ భవములను -సంసార కష్టములను తోలగించే హరా, పరమ దయాకర,  జింకను(మృగ) చేతియందు ధరించిన, గంగాధర, ఆదిశేషుని( ధరణీ ధర భూషణ)  ఆభరణముగా కలిగినవాడ , నీ పదములు దేవతా బృందముల  కిరీటములలోని మణులవల్ల వెలుగుతు వారిచే నీరాజనము చేస్తున్నట్టుగా వుంది. ఓ శంభో మహాదేవ. 
ఓ మహిదేవ  నీవు నిను శరణు అన్న వారిని రక్షించే వాడివి , పంకజములవంటి కన్నులు కలిగిన నీ పాదపద్మముల యందు  స్థిర భక్తిని ప్రసాదించు శుభములు( శంకర) ఒసగే గిరిజా – (పర్వత రాజ పుత్రి) పార్వతి రమణా .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s