లలితే శ్రీ ప్రవృద్ధే శ్రీమతి లావణ్య నిధిమతి

లలితే శ్రీ ప్రవృద్ధే శ్రీమతి లావణ్య నిధిమతి

తెలివిని వర్ధిల్లు శ్రీ తపస్తీర్థ నగర నిలయే…లలితే శ్రీ

తెలియని బాలుడ కాదా అంబ తెలివి నీ సొమ్ము కాదా చలము సేయ మరియాదా

చల్లని మాటలు పల్క రాదా…

లలితే శ్రీ

బ్రోచు వారిలను లేక జూచి జూడక పరాకా ఈసు జనుల వేడగ లేక నే దాసుడ నీవే గతి గాక…లలితే శ్రీ

కన్న తల్లి శుభ వదనే మీ- యన్న దయకు పాత్రుడ నే తిన్నగ శరణు జొచ్చితినే

త్యాగరాజ మానస సదనే…లలితే శ్రీ


ఓ త్యాగరాజ (శివుడి) హృదయములో సదా ఆవాసం వుండునటువంటి … వెలసినటువంటి లలితే.. అత్యంత లావణ్యమైనదాన .. లక్ష్మీ ప్రదమై, నిను నమ్మినవారికి భోగభాగ్యములను , ఐశ్వర్యమును ప్రసాదించు సంపత్గౌరీ,శ్రీమతీ ( లాల్గుడిలో అమ్మవారి పేరు) ,నవనిధులకు మూలమైన అమ్మా, తపస్తీర్థ నగరము(లాల్గుడి లో సప్త ఋషులు తపస్సు చేసిన ప్రదేశము ..ఇక్కడ స్వామి పేరు తపస్తీర్థేశ్వరుడు, అమ్మవారి పేరు శ్రీమతి)  లో నివసించు తల్లి నాలో జ్ఞాననిధిని వర్దిల్లచేయి. 
అమ్మ నేను ఏమి తెలియని బాలకున్ని చిన్న పిల్లవాన్ని… అన్నీతెలసినదానవు నీవు,, నాపై చిన్న చూపెందుకు, అదినీకేమైన తగినదా(మర్యాద) ,నా హృదయ తాపము చల్లబడేలా నాలుగు మాటలు (ఉపదేశము ఇవ్వరాద) అమ్మా.

అమ్మా నన్ను కాపాడేవారు ఈ భువిలో లేరు, నన్ను అలా చూసీ చూడనట్టు , పరాకు చేయవద్దు, మాములు జనులను వేడుకోలేను, నీ కు బంటును నీవు తప్ప అన్యులు లేరు నీవే గతి, అమ్మా నన్ను కన్న తల్లివి , శుభకరమైన , అందమైన మెహము కలదానివి( నీ ముఖము ను ఉపాసించు వారికి శుభములు ఒసగే దానివి) నేను నీకు అన్న అయిన శ్రీరాముని దయకు పాత్రుడైనవానిని , నిను శరణు అంటున్నాను కాపాడు లలితా.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s