సర్వాంతర్యామి నీవనే సామ్రాజ్యము నిజమే రామ

సర్వాంతర్యామి నీవనే సామ్రాజ్యము నిజమే రామ


నిర్వాహము లేనియీ జనుల కని

నిర్మలాత్ములెటు సైరించిరో కాని…

సర్వాంతర్యామి


దారి తెలియ లేరు కొందరు దరిద్రులైనారు సు-దురహంకారులై పరమ నికృష్ట

మతాచారులైనారు జారులైనారది గాక తారుమారు పనుల జేసెదరు సంసారులైనారు త్యాగరాజ స్వాంత సదన కపటమేమో తెలియ …సర్వాంతర్యామి

ఓ రామ !త్యాగరాజు కి స్వాంతన కలుగచేసేటువంటి నీ భక్తి అనే మందిరంలో  , నీ భక్తి  సామ్రాజ్యం  , నీవే ఈ సకల జగమున అండ,పిండ, బ్రహ్మండమున వున్నావు అన్న నిజం ,సత్యము ఈ ప్రజలు తెలోయకుండావున్నారా, లేదా తెలియకుండా నీవు వారిపై మాయ కమ్మించి కపట నాటకం ఆడుతున్నావో తెలియలెకున్నాను. తెలియజేయు. 
 ఈ జనులు సరియైన క్రమంలో నడవక, నియమాలు పాటించకుండా ,నిన్ను తెలియలేక పోతున్నారు, నీ గురించి నిజమెరిగినవారు వీరిని  ఏలా సహించడం-వీరికి నీవే సత్యం అన్నది ఎలా తెలియజేయటం. 
నీగురించి తెలియక ,నీ దారి తెలియక కొందరు దరిద్రులైనారు(భావనా దారిద్ర్యం) ,

దురహంకారముచె  నిండిన మనసుకు నీ గురించి తెలియడం అసంభవము. అటవంటివారు రాజమార్గమైన నీ దారి వదలి వేరే మతావలంబులై (వేద సమ్మతముకానివి), అంతేకాక అది ఎలావుందిఅంటే ఇంటిలో కులస్ర్తీ వుండగా పర భార్యా వ్యామోహం తో ఎంతటి  నరక  కూపంలో పడుతున్నారు, అంతేకాక ఆ వ్యామోహంతో మనస్సు నిలకడ లేక పనులను తారుమారు చేసారు. అంతేన అలా చేసి మరల మరల ఈ భవసాగర చక్రంలో చిక్కుకొంటున్నారు. 

సకలమూ నీవనే సత్యం తెలియుట మంచిది.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s