సాంబాష్టకం

సంతః పుత్రాః సుహృద ఉత వా సత్కలత్రం సుగేహం |
విత్తాధీశప్రతిమవసుమాన్ బో2భవీతు ప్రకామం |

ఆశాస్వాస్తామమృతకిరణస్పర్ధి కీర్తిఛ్ఛటా వా |

సర్వం వ్యర్థం మరణసమయే సాంబ ఏకః సహాయః || 1 ||
వాదే సర్వానపి విజయతాం సత్సభాయాం నృపాగ్రే |

భోగాన్సర్వాననుభవతు వా దైవతైరప్యలబ్ధాన్ |

భూమౌ నీరే వియతి చరితుం వర్తతాం యోగశక్తిః |

సర్వం వ్యర్థం మరణసమయే సాంబ ఏకః సహాయః || 2 ||
రూపం వాస్తాం కుసుమవిశిఖాఖర్వగర్వాపహారి |

సౌర్యం వాస్తామమరపతిసంక్షోభదక్షం నితాంతం |

పృథ్వీపాలప్రవరమకుటాఘట్టనం స్యాత్పదేవా |

సర్వం వ్యర్థం మరణసమయే సాంబ ఏకః సహాయః || 3 ||
గేహే సంతు ప్రవరభిషజః సర్వరోగాపనోదాః |

దేశే దేశే బహుధనయుతా బంధవః సంతు కామం |

సర్వే లోకా అపి వచనతో దాసవత్ కర్మ కుర్యుః |

సర్వం వ్యర్థం మరణసమయే సాంబ ఏకః సహాయః || 4 ||
అధ్యాస్తాం వా సుమణిఖచితం దివ్యపారీణపీఠం |

హస్త్యశ్వాద్యైరపి పరివృతో ద్వారదేశోస్తు కామం |

భూష్యంతాం వాభరణనివహైరఙ్గకాన్యర్ఘశూన్యైః |

సర్వం వ్యర్థం మరణసమయే సాంబ ఏకః సహాయః || 5 ||
ధత్తాం మూర్ధ్ని ప్రవరమణిభిర్జుష్టదీవ్యత్కిరీటం |

వస్తాం దేహం వివిధవసనైర్హేమసూత్రావబధ్ధైః |

ఆరుహ్యాసౌ విచరతు భువం తిర్యగాందోలికాం వా |

సర్వం వ్యర్థం మరణసమయే సాంబ ఏకః సహాయః || 6 ||
సర్వాశాంతప్రకటితరవైర్వందిభిః స్తూయతాం వా |

భేరీఢక్కాప్రముఖబిరుదం దిక్షు దంధ్వన్యతాం వా |

పృథ్వీం సర్వామవతు రిపుభిః క్రాంతపాదాగ్రపీఠః |

సర్వం వ్యర్థం మరణసమయే సాంబ ఏకః సహాయః || 7 ||
హృద్యాం పద్యావలిమపి కరోత్వర్థచిత్రం సుకావ్యం |

షట్ఛాస్త్రేష్వప్యమితధిషణో గ్రంథసందోహకత్వా |

సర్వేషాం స్యాదమితహృదయానందదో వాఙ్ముఖైర్వా |

సర్వం వ్యర్థం మరణసమయే సాంబ ఏకః సహాయః || 8 |

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s