ద్వైతము సుఖమా అద్వైతము సుఖమా

ద్వైతము సుఖమా అద్వైతము సుఖమా

చైతన్యమా విను సర్వ సాక్షి విస్తారముగాను తెల్పుము నాతో …ద్వైతము సుఖమా


గగన పవన తపన భువనాద్యవనిలో

నగ ధరాజ శివేంద్రాది సురులలో

భగవద్భక్త వరాగ్రేసరులలో

బాగ రమించే త్యాగరాజార్చిత…ద్వైతము సుఖమా

ఓ సర్వ సాక్షీ భూతమైన  – అన్నిటిలోను వుంటు, అన్ని తానై,దేనీకి అంటకుండా వున్నటువంటి ఓ పరమ చైతన్యమా -పరబ్రహ్మమా ! త్యాగరాజు చేత అర్చింపబడుతున్న శ్రీ రామ సవివరముగా తెలుపు నాకు(పూర్తీగా ఎరుక వచ్చెలా కరుణించు). 
నీవు సదా భాగవతుల హృదయ మందిరాలలో నివసిస్తూ వుంటావు. అంతేనా గగన-ఆకాశము, పవన -గాలి(వాయువు), తపన(తపింప చేయునది,కాల్చునది) –  అగ్నీ, భువన- నీరు( ప్రపంచం,భూమి అంతా ఆవరించినది), అవని-భూమిమోదలైన పంచభూతములలోను, నగధరడు-విష్ణువు,అజుడు- బ్రహ్మ,శివుడు,ఇంద్రుడు , మిగిలిన దేవతలలో వీరందరి భక్తిలో మునిగిపరవశిస్తూ వుంటావు. 
జీవాత్మ , పరమాత్మ ఓక్కటే అని భావించుట మంచిదా,లేదా రెండు వేరు వేరు అని భావించుట మంచిదా, సగుణాకారంగా ఉపాసించేనా, నిర్గుణ తత్వంగా ఉపాసించేనా ఏది సరి అయినదో తెలియజెయి.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s