లం ఇత్యాది పంచ పూజ

ఇది లమిత్యాది పంచోపచార పూజా విధానం. బొమ్మలో చూపిన విధంగా ముద్రలు చూపి నమః కు ముందు ఇష్ట దైవాన్ని చేర్చుకోవాలి.

ఉదాహరణకు ‘లం పృథ్వీ తత్వాత్మనే శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశాయ నమః ‘

*******************************

​లం పృథ్వీ తత్వాత్మనే శ్రీ ___ నమః| గంధం పరికల్పయామి||

హం ఆకాశ తత్వాత్మనే శ్రీ ___ నమః| పుష్పాణి పరికల్పయామి||

యం వాయు తత్వాత్మనే శ్రీ ___ నమః| ధూపం పరికల్పయామి||

రం అగ్ని తత్వాత్మనే శ్రీ ___ నమః| దీపం పరికల్పయామి||

వం అమృత తత్వాత్మనే శ్రీ ___ నమః| నైవేద్యం పరికల్పయామి||

సం సర్వ తత్వాత్మనే శ్రీ ___ నమః| సర్వోపచార పూజాం సమర్పయామి||

Advertisements

One thought on “లం ఇత్యాది పంచ పూజ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s