రామ నామము జన్మ రక్షక మంత్రం

రామ నామము జన్మ రక్షక మంత్రం తామసము సేయక భజింపవే మనసా…


సోమాసూర్య నేత్రుడైన శ్రీ రామచంద్రునికి సరియెవరురా… రామ నామము


కామ కోటి రూప రామచంద్ర కామిత ఫలదా రామచంద్ర 

జ్ఞానస్వరూప రామచంద్ర త్యాగరాజార్చిత రామ చంద్ర…రామ నామము…

ఓమనసా! త్యాగరాజు చేత అర్చింప బడుతున్న , నిత్యము,సత్యము అయిన జ్ఞానము యోక్క స్వరూపుడైన, కొరిన కోరికలను తీర్చు ( రామ మంత్ర జపము అత్యంత ఫలదాయకము)  మహా స్వామి శ్రీరామ ! నీవు.సాక్షత్తు ఆ మన్మథుడికి తండ్రివి నీ అందమును ఆ మన్మథుని అందముతో ఎలా పొల్చను, నీవు అటువంటి మన్మథులు కోటి మంది అయిన ( కామకోటి రూప) నీ సౌందర్యము ముందు నిలువలేరు, సాటి రారు.  -కామకోటి రూప- నీ భక్తులు నిను నమ్మిన వారి కోరికలను( అనంత భక్తులు,అనంత కోరికలు) వెనువెంటనే నెరవేర్చే ప్రభువు నీవు. నీకు రవి చంద్రులు కన్నులుగా కలోగిన వాడవు, నీకు సాటిఅయినవారు ఎవరు లేరు(అందములో,శౌర్యములో,ధైర్యములో 

దాతృత్వంలో,ఆజ్ఞా పరిపాలనలో,ధర్మ.రక్షణలో ఇలా ఎన్నైన చెప్పవచ్చు). ,ఇటువంటి గుణములు కల దైవము, నిత్యము, సత్యము అయిన రాముని నామమును సదా జపించు ఈ విషయంలో లేక్కలేని తనము(తామసం) చూపవద్దు మనసా. ఇది మామూలు మంత్రము కాదు తారక మంత్రం. త్రిభువనములలో,త్రిలోకమలలో, త్రిమూర్తులచే, త్రికాలములో, సదా జపించు మంత్రము . జపించిన వానికి జన్మ లేకుండా చేయు మంత్రము.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s