శివ మానస పూజ

​రత్నైః కల్పితం ఆసనం హిమాజాలైః స్నానం చ దివ్యాంబరం

నానా రత్న విభూషితం మృగ మదామోదాంకితం చందనం

జాజీ చంపక బిల్వ పత్ర రచితం పుష్పంచ ధూపం తథా

దీపం దేవ దాయానిధే పశుపతే హృత్ కల్పితం గృహ్యతాం
సౌవర్ణే మణి ఖండ రత్న రచితం పాత్రే ఘృతమ్ పాయసం

భక్ష్యం పంచ విధం పయో దధియుతం రంభా ఫలం పానకం

శాకానాం అయుతం జలం రుచికరం కర్పూర ఖండోజ్వలం

తాంబూలం మనసా మయా విరచితం భక్త్యా ప్రభో స్వీకురు
ఛత్రం చామరయోర్యుగం వ్యజనకం చాదర్శకం నిర్మలం వీణాభేరి మృదంగకాహలకలా నృత్యం చ గీతం తథా

సాష్టాంగం ప్రణతి స్తుతిర్బహు విధాహ్యేతత్ సమస్తం మయా

సంకల్పేన సమర్పితం తవ విభో పూజామ్ గృహాణ ప్రభో
ఆత్మా త్వం గిరిజా మతిః సహచరాః ప్రాణాః శరీరం గృహం

పూజా తే విషయోపభోగ రచనా నిద్రా సమాధి స్థితిః

సంచారః పదయోః ప్రదక్షిణ విధిస్తోత్రాణి సర్వాగిరో

యద్యత్ కరోమి తత్తదఖిలం శంభో తవారాధనం
కర చరణ కృతం వా కాయజం కర్మజం వా

శ్రవణ నయనజమ్ వా మానసం వాపరాధం

విహితం అవిహితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ

శివ శివ కారుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవ శంభో

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s