గురు అష్టకం – ​శ్రీమత్ ఆది శంకర భాగవత్పాద కృతమ్

1}
శరీరం సురూపం తథావా కలత్రం

యశశ్చారు చిత్రం ధనం మేరు తుల్యం |

మనస్చేత్ న లజ్ఞం గురోరంఘ్రి పద్మే

తతః కిమ్ తతః కిమ్ తతః కిమ్ తతః కిమ్ ||
అందమైన రూపం, అంతే అందమైన భార్య, అనంత కీర్తి, ఐశ్వర్యం ఉన్నా

గురుపాద పద్మాలపై మనసు లజ్ఞం కాకుంటే ఇవన్నీ ఎందుకు ?
2}

కలత్రం ధనం పుత్ర పౌత్రాది సర్వం

బాంధవాః సర్వమేతద్ధి జాతం

మనస్చేత్ న లజ్ఞం గురోరంఘ్రి పద్మే

తతః కిమ్ తతః కిమ్ తతః కిమ్ తతః కిమ
భార్య, బంధువులు, కొడుకులు, కూతుర్లు, మనుమలు, మనుమరాండ్లు వంటి ఎండరున్న

గురుపాద పద్మాలపై మనసు లజ్ఞం కాకుంటే ఇవన్నీ ఎందుకు ?
3}

షడంగాది వేదో ముఖే శాస్త్ర విద్యా

కవిత్వాది గద్యం సుపద్యం కరోతి

మనస్చేత్ న లజ్ఞం గురోరంఘ్రి పద్మే

తతః కిమ్ తతః కిమ్ తతః కిమ్ తతః కిమ
షడంగాలు వేద శాస్త్రాలలో పాండిత్యం, గొప్ప గద్య పద్యాలతో కూడిన కవితా చాతుర్యం ఉన్నా

గురుపాద పద్మాలపై మనసు లజ్ఞం కాకుంటే ఇవన్నీ ఎందుకు ?
4}

విదేశేషు మాన్యః స్వదేశేషు ధన్య

స్సదాచార వృత్తేషు మత్తో న చాన్యః

మనస్చేత్ న లజ్ఞం గురోరంఘ్రి పద్మే

తతః కిమ్ తతః కిమ్ తతః కిమ్ తతః కిమ
విదేశాలలో కేర్తింప బడి స్వదేశం లో గొప్ప సంపద కలిగి, కేవలం సదాచారం పాటిస్తున్నాం అనే మత్తులో మునిగినా

గురుపాద పద్మాలపై మనసు లజ్ఞం కాకుంటే ఇవన్నీ ఎందుకు ?
5}

క్ష్మామండలే భూపభూపాల వృందైః

సదా సేవితం యస్య పాదారవిందం

మనస్చేత్ న లజ్ఞం గురోరంఘ్రి పద్మే

తతః కిమ్ తతః కిమ్ తతః కిమ్ తతః కిమ
రాజాధి రాజుల సమూహాలు పాదసేవ చేసినా

గురుపాద పద్మాలపై మనసు లజ్ఞం కాకుంటే ఇవన్నీ ఎందుకు ?
6}

యశో మే గతం దిక్షు దానప్రతాపా

జగద్వస్తు సర్వం కరే యత్ ప్రసాదాత్

మనస్చేత్ న లజ్ఞం గురోరంఘ్రి పద్మే

తతః కిమ్ తతః కిమ్ తతః కిమ్ తతః కిమ
దిశలన్ని వ్యాపించిన కీర్తి, ప్రతాపము, దానాదులు చేసిన కీర్తి, ఆ పుణ్యం వల్ల వచ్చిన సంపద(మనం మూట కట్టుకున్న పుణ్యమే మనం భోగించే ఐశ్వర్యం)

ఇలా ఎన్ని ఉన్నా గురుపాద పద్మాలపై మనసు లజ్ఞం కాకుంటే ఇవన్నీ ఎందుకు ?
7}

న భోగే న యోగే న వా వాజిరాజౌ

న కాంతా ముఖే నైవ విత్తేషు చిత్తం

మనస్చేత్ న లజ్ఞం గురోరంఘ్రి పద్మే

తతః కిమ్ తతః కిమ్ తతః కిమ్ తతః కిమ
యోగ భోగాల పై అనాసక్తి, కాంతా కనకాల పై ధ్యాస లేని వైరాగ్య పూరిత మనసు ఉన్నా

గురుపాద పద్మాలపై మనసు లజ్ఞం కాకుంటే ఇవన్నీ ఎందుకు ?
8}

అరణ్యే న వా స్వస్య గేహే న కార్యే

న దేహే మనో వర్తతే మే త్వనర్ఘం

మనస్చేత్ న లజ్ఞం గురోరంఘ్రి పద్మే

తతః కిమ్ తతః కిమ్ తతః కిమ్ తతః కిమ
గృహం పైన, వనం పైన, దేహం పైన ఇంకే ఇతర సుఖాల పైన ఆశ లేని చిత్తం ఉన్నా

గురుపాద పద్మాలపై మనసు లజ్ఞం కాకుంటే ఇవన్నీ ఎందుకు ?
ఫలశృతి}

గురోరాష్టకం యః‌‌‌ పఠేత్పుణ్య దేహీ

యతిర్భూ పతిర్ బ్రహ్మచారీ చ గేహీ|

లాభేత్ వాంఛితార్థం పదం బ్రహ్మ సంజ్ఞమ్

గురోరుక్త వాక్యే మనో యస్య లజ్ఞం||
ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించి గురు వాక్యం పాటించిన పుణ్య జన్ముడు యతి అయినా, గృహస్తు అయినా, బ్రహ్మచారి అయినా, రాజు అయినా మనుష్య జన్మ కోరదగిన బ్రహ్మ పదాన్ని పొందుతాడు!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s