త్యాగరాజార్చితుని ముద్దు మోము

ముద్దు మోము ఏలాగు చెలంగెనో

మునులెట్ల కని మోహించిరో

కాద్దనుచును చిర కాలము హృదయము కరగి కరిగి నిల్చు వారికెదుట రాముని ముద్దు మోము…

మనసు నిర్మలమగు భూసుర కృతమౌ మంచి పూజా ఫలమో తొలుతటి తపమో

ఘన నిభ దేహుని జనన స్వభావమో ధనపతి సఖుడైన త్యాగరాజార్చితుని ముద్దు మోము

ఓ  కుబేర సఖుడైన(శివుడు) తిరువారూరు త్యాగరాజు చే అర్చింపబడుచున్న శ్రీరామ! ఆకాశమునే తన దేహముగా ( సర్వవ్యాపకత్వం) – దేహము యొక్క రంగు వర్షకాలపు మేఘపు  రంగుగా(సర్వ వర్ణత్వం )  మార్చుకొని  స్వతస్సిద్దంగా పుట్టిన నీ అందమైన మొహమును చూసి మునులు( వశిష్ట,శతానంద,విశ్వామిత్రాదులు) ఋషులు ఎంతగా మోహించారో- మోహించకుండ వుండలేరు. ఎందుకంటే ఆకర్షణ స్వతహాగా నీ స్వభావం. 

ఆ మునులు  ఋషులు,(భూసురులు) ఏలాంటి వారంటే వారి మనసులు కల్మష రహితమై, నిర్మలమై, వారి చే చేయబడిన పూజలవల్లనో,ఎన్నో జన్మల నుండివారు చేస్తున్న తీవ్రమైన తపస్సు యొక్క ఫలితమో,వారు ఎన్నో ఏళ్ళుగా ఆయన రాక కోసం ఎదురు చూస్తున్నారో వారి హృదయాలు కరిగి కరిగి ఆనంద భాష్పాలు కురుపిస్తున్నాయి. ఎలా అంటే ఆయన అందమైన రూపము చూసి కరిగిపోయారు. (శబరి,గుహుడు ఇత్యాదులు).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s