​వినతా సుత వాహన శ్రీ రమణ

​వినతా సుత వాహన శ్రీ రమణ 

మనసారగ సేవించెద రామ


నిను సారెకు జూడని బ్రతుకేల

మనుజులన్ ఏచెడు జీవనమేల


మత భేదమనే సెగనార్చగ 

సమ్మత వాక్కులు పల్కుట సుఖమా 

క్షితిలో సత్-సంగతి సౌఖ్యము 

పాలిత త్యాగరాజామర పూజిత

  

ఓ లక్ష్మీ రమణ నీవు వినత సుతుడైన గరత్మంతుడ్ని వాహనంగా కలవాడవు. అటువంటి శ్రీరామ నిన్నూ నా మనసు తృప్తి పడేల సేవించుకొంటాను.

ఓ రామా నిన్ను క్షణ క్షణ ము చూడకపోతే ఈబ్రతూకు వృథా. మనుషులము అనే ఈ నరజన్మ ఎందుకు. 

నా దైవము గొప్పది అనే భావనతో ఇతర మతములను కించపరుచుచు గొడవలు పడంతున్నారు.అటువంటి వారీకి సరియైన మాటలు చెప్పి వారి ని శాంతపరుచుట మంచిది. 

ఈభూమిలో మంచివారి సాంగత్యము చాలా మంచిది. దేవాదులచే పూజింపబడే త్యాగరాజును పాలించే శ్రీరామ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s