​బంటురీతి కొలువీయవయ్య రామ

​బంటురీతి కొలువీయవయ్య రామ…

తుంటవింటివాని మొదలైన మదాదుల కొట్టి నేలకులజేయు నిజ..బంటురీతి

రోమాంచుడను ఘనకంచుకము

రామ భక్తుడను ముద్ర బిళ్లయు

రామ నామమును వర ఖడ్గమివి రాజిల్లునయ్య త్యాగరాజునికి…బంటురీతి

ఓరామచంద్ర ,నాలో మన్మథునిచే కామ,క్రోధ‌, మద మొదలైనవి చేలరేగంతున్నాయి. వాటిని నీ నామ బాణం చే నానుండి తీసేసి నాకు నీ నిజ బంటైనహనుమంతునివలే నీ సేవచేసుకోనే భాగ్యం కలిగించు.

నీసేవలో నాకు కలిగే రోమాంచము లేదా గగుర్పాటు లేదా పులకరింత లేదా పరవశం నాకు కంచుకం అంటే కవచం లాంటిది.

నేనూ రామభక్తుడను అనే ముద్రబిళ్ళ లేదా       

పేరు నాకు కలగాలి

ఇక నీ నామమే మహా ఖడ్గమై నాలోని దుర్గుణాలను తెగకోసి నను రాజిల్లగ చేస్తుంది. త్యాగరాజ వరద నాకు నీ సేవాభాగ్యం కలిగించు.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s