​తులసి దళములచే

​తులసి దళములచే సంతోషముగా పూజింతు…తులసి దళములచే సంతోషముగా పూజింతు


పలుమారు చిరకాలము పరమాత్ముని పాదములను…తులసి దళములచే సంతోషముగా పూజింతు


సరసీరుహ పున్నాగ చంపక పాటలకురవక కరవీర మల్లికా సుగంధరాజ సుమముల్

ధరవినియొక పర్యాయము ధర్మాత్ముని సాకేతపుర వాసుని శ్రీ రాముని వర త్యాగరాజనుతుని…తులసి దళములచే సంతోషముగా పూజింతు

అయేధ్యా పుర వాస( సాకేతపుర),ధర్మానికి  ప్రతిరూపమైన,ధర్మ స్వరూపమైన ,ధర్మమే తన ఆత్మగా కలిగిన, త్యాగరాజుని చేత పాడబడేవాడా,ఓ శ్రీరామ! 
ఈ జన్మములో ,ఈ మనవ జన్మ ఎత్తినందుకు,ఈ పుణ్యభూమిలో పుట్టీనందుకు(ధరనిని) కనీసం ఓక్క పర్యాయము ,ఓక్కసారియైనను(ప్రతిసారి,ప్రతిరోజు)మరల మరల చిరకాలము పరమాత్మ అవతారమైన ( చైతన్య స్వరూపమైన)  రాముని పాద పద్మములకు, తులసి దళములచే,పద్మములచే,చంపకములచే,పాటలీ పుష్పములచే,కురవము,గన్నేరు(కరవీర), మల్లేలు(మల్లికా),సుగంధరాజ(లిల్లి) పుష్పములచే  అత్యంత సంతోషముగా పూజిస్తాను.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s