​గురులేక యెటువంటి గుణికి తెలియగపోదు

​గురులేక యెటువంటి గుణికి తెలియగపోదు


కరుకైన హృద్రోగ గహనమును కొట్టును సద్గురులేక…


తనువు సుత ధనదార దాయాది బాంధవులు జనియించి చెదరి జాలిని కరుణతో

మానసునంటక సేయుమందనుచు తత్వబోధన జేసీ కాపాడు త్యాగరాజప్తుడగు గురులేక

గురువు లేని విద్య గుడ్డివిద్య. గురువు లేక పోతే నిజమైన సత్యం గుణవంతుడైనను కూడ తేలుసుకోలేడు.

మన హృదయం అజ్ఞానం అనే మాయ, అరిషడ్వర్గములచే కప్పబడి జ్ఞానం అనే వేలుగు ప్రసరింతలేని కఠినమైన పదార్థాన్ని గురువు కరుణచే కోట్టి దాన్ని సున్నింతంగా తయారు చేస్తాడు. నాది నావాళ్శు అనే భావన లేకుండా సర్వం సమర్పణ భావన తో చేయమనే సద్గురువు ,తత్వం తేలియచేసి కాపాడుతాడు. 

శరీరం,సుతులు,డబ్బు,భార్య, దాయాదులు,బందువులు,వీటీపై వ్యామోహం అంటకుండా మనసులో  ఏమి లేకుండా ,మనసుకు అంటకుండా వుండడం సద్గురువు జాలితో, కరుణతో మనకు , త్యాగరాజుకు ఆప్తుడైన ఆ పరమాత్ముడు శ్రీరాముడు సద్గురువై తెలియచేస్తాడు.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s