​ఎంత మాత్రమున ఎవ్వరు తలచిన, అంతమాత్రమే నీవు 

​ఎంత మాత్రమున ఎవ్వరు తలచిన, అంతమాత్రమే నీవు 

అంతరాంతరములెంచి చూడ, పిండంతేనిప్పటి అన్నట్లు 


కొలుతురు మిము వైష్ణవులు, కూరిమితో విష్ణుడని 

పలుకుదురు మిము వేదాంతులు, పరబ్రహ్మంబనుచు 

తలతురు మిము శైవులు, తగిన భక్తులునూ శివుడనుచు 

అలరి పొగడుదురు కాపాలికులు, ఆది భైరవుడనుచు 


సరి మిమ్ముదురు సాక్తేయులు, శక్తి రూపు నీవనుచు 

దరిశనములు మిము నానా విధులను, తలుపుల కొలదుల భజింతురు 

సిరుల మిమునే అల్పబుద్ది, తలచినవారికి అల్పంబగుదవు 

దరిమల మిమునే ఘనమని తలచిన, ఘనబుద్ధులకు ఘనుడవు 


నీవలన కొరతే లేదు మరి నీరు కొలది తామరవు 

ఆవల భాగీరధి దరి బావుల ఆ జలమే ఊరినయట్లు 

శ్రీ వేంకటపతి నీవైతే మము చేకొని వున్న దైవ(ము)మని 

ఈవలనే నీ శరణనిఎదను, ఇదియే పరతత్వము నాకు

ఓ శ్రీ వేంకటేశ్వర,పరికించి చూడగా పిండి కొద్ది రొట్టి అన్నట్టు, నిన్ను ఎవ్వరు ఎంత తలిస్తే లేదా భావిస్తే వారికి అలా కనపడతావు .

వైష్ణవులు విష్ణువని,శైవులు శివుడని,వేదాంతులు పరబ్రంహ్మమని,కాపాలికులు భైరవుడని,శాక్తేయులు శక్తి అని ఇలా నానా విధములుగా వారికి దర్శనములు,నిదర్శనములు కోలది నిను భజిస్తున్నారు. 

అల్పబుద్ది వారికి అల్పంగాను,ఘన బుద్ది కలవారికి ఘనము గాను కనపడుతున్నావు.

ఎంత నీరు ఉంటే అంతగా తామరాలు పూస్తాయి కదా.

నిరంతరమూ గంగ దగ్గరి బావుల్లో ఆలనం ఊరినట్లు నీ వలన కొరత అనేది లేదు

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s