శోభిల్లు సప్తస్వర 

శోభిల్లు సప్తస్వర సుందరుల భజింపవే మనసా

నాభి హృత్కంఠ రసన నాసాదులయందు…శోభిల్లు సప్తస్వర…

ధర ఋక్ సామదులలో వర గాయత్రీ హృదయమున సుర భూసుర  మానసమున శుభ త్యారాజునియెడ…శోభిల్లు సప్తస్వర…


ఓ మనసా! శోభించేలా మెరుస్తున్న సప్తస్వరాలను( స (షడ్జమం),రి(రిషభం),గ (గాంధారం), మ(మద్యమం),ప(పంచమం), ద(దైవతం),ని(నిషాదం))వాటి అధిదేవతలను  భజించు. (సప్త

 స్వరాలను మనం ఇంకో రకంగా

సప్తవ్యాహృతులు (భూః,భువః,సువః,తపః,మహః,సత్యం,జనః) అని అనుకోవచ్చు అలాగే వీటికి అధిదేవతలు కూడ ) .ఈ సప్తస్వరాలనే మానవదేహంలోని సప్త చక్రములు అని భావిస్తే కుండలిని  అంతరంగంగా సాగే శబ్ద కదలిక వల్ల(మంత్రశబ్దతరంగాలవల్ల)  చలించి చక్రభేధనంతో జీవాత్మ పరమాత్మ ఐక్యం కలుగంతుంది. ( మంత్రయోగం) .   నాదయోగం
నాభి, హృదయం,కంఠం, నాలుక,నాసాదు(ముక్కు) ఈ స్థానాలలో మనకు ధ్వని బయటకు వస్తుంది. లలితా సహస్రనామాలలో పరా(నాభి), పశ్యంతి(హృదయం), మధ్యమ(కంఠం),వైఖరి (నాలుక,ముక్కు) రూపాలలో ధ్వని వెలువడంతుంది అని పేర్కొన్నారు. అటువంటి నాదయోగం లో ని దేవతలను భజించు.
ఋగ్,యజుర్,సామవేదాలోని హృదయంలా వుండి

,మహా మంత్రమయిన గాయత్రీమంత్రానికి మూలమైన ఓంకారాన్ని, దేవతలు,బ్రాహ్మణుల మనసున  సత్కర్మ లు చేయు త్యాగరాజుని యందు,సదా మెదలె నాద బ్రహ్మం యోక్క మహా రూపాన్ని భజించు.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s