రారా మాయింటిదాక

రారా మాయింటిదాక రఘువీర సుకుమార మ్రొక్కెదరా…

రారా దశరథ కుమార నన్నేలుకోరా తాళలేరా హరీ…రారా మాయింటి దాకా…

కోరిన కోర్కె కొనసాగకనే నీరజ నాయన నీ దారిన కని

వేసారితి కాని సాధు జనావన సారి వేదలి సామి నేడైన… రారా మాయింటి దాకా…

ప్రొద్దున లేచి పుణ్యము తోటి బుద్ధులు జెప్పి బ్రోతువు కాని

ముద్దుగారు నీ మోమును జూచుచు వద్దనిలిచి వారము పూజించే…రారా మాయింటి దాకా

దిక్కు నీవనుచు తెలిసి నన్ను బ్రోవగ్రక్కున 

రావు కారుణను నీచేజిక్కియున్న నను మరతురాయిక శ్రీ త్యాగారుజుని భాగ్యమా… రారా మాయింటి  దాకా…


ఓ సాధుజనావన (మంచివారిని కాపాడేవాడ,భక్తపాలక) !దశరథుని పుత్రుడా! ఓ రఘవీరా!అందమైన వాడ,!సుకుమారుడా!రావయ్యా మా ఇంటిదాక!( ఇల్లు అంటే హృదయం నాలో వున్న నిను నే చేరుకోనేందుకు )  నీకు ఇదే మా నమస్కారములు.  ఇంకా వేచివుండలేను, నన్ను ఎలుకో (నా హృదయం అనే రాజ్యానికి రాజువు నేను నీ బంటును) రా మాయింటిదాక.

ఓ పద్మమములవంటి కన్నులు కలవాడ!ఇంతకు మునుపు  కొరిన కోరిక తీరక ముందే  నీవువస్తావని వేచి వేసారాను,నీ దారినీ లేదా నీ మార్గమును నే పయనించాలి అని కోరుకొంటున్నాను. ఇకనైనా నా ఇంటికి వచ్చి నన్ను కాపాడు స్వామి.

ప్రతిరోజు ఉదయం నుండి రాత్రివరకు నన్ను రక్షిస్తు,పుణ్య పెంచుకోనేందుకు ఎలాంటి కార్యక్రమములు చేయాలో అని బుద్ది మాటలు చెప్తావు కాని, నీ దగ్గరాగావుండి నిన్ను (వారము)  ప్రతిదినము/క్షణము పూజిస్తు,అందమైన ,ముద్దులొలికే నీ ముఖము చూస్తూ సేవచేసుకోంటాను రావయ్య మా ఇంటిదాక రామయ్య.

నీవుతప్ప ఇంకోకరు నన్ను కాపాడరు,అని నీకు తెలుసు కావున వేగమే వచ్చి నన్ను కాపాడు. నీచే పట్టబడిన వాడను నను మరచిపోతావా అంటే మరువవద్దు. ఎంతటి భాగ్యమో త్యాగరాజుది రారా మాఇంటిదాక.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s