మనసా ఎటులోర్తునే

మనసా ఎటులోర్తునే నా మనవి చేకొనవే

ఓ  మనసా ఎటులోర్తునే నా మనవి చేకొనవే…


దినకరకులభూషణుని దీనుడవై భజనజేసి

దినము గడుపుమనిన నీవు వినవాదేల గుణ విహీన..మనసా…


కలిలో రాజసతామస గుణములకలవారి చెలిమి

కలిసిమెలిసి తిరుగుచు మరి కాలము గడపకనే

సులభముగా కడతేరను సూచనలను తెలియజేయు 

ఇలను త్యాగరాజు మాట వినవాడేల గుణ విహీన….మనసా ఎటులోర్తునే….

​ ఓ చెడు గుణములచే చెడినమనసా! నా మాట వినవేందకు? నీవల్ల నాకు కలుగుతున్న భాద ని ఎలా ఓర్చుకోను! నా మాట విను!

సూర్య వంశం లో రత్నమై పుట్టిన నా రాముని కి నిన్ను సర్వంగా అర్పించి(శరణాగతి) చేసి భక్తితో ,దయచేసి ఆయన నామమును ఆయన గుణములను భజిస్తు,గానంచేస్తు కాలం గడపమంటే నీవు వినకుండా విషయవాంచలవైపు తిరుగుతు వుంటావు ఎలా భరించను ఈ భాదను.

గుణత్రయములకు లోనైన (రాజస,తామస,సత్వ)వారి ,తాపత్రయములకు (ఆధిదైవిక,ఆదిభౌతిక,ఆద్యాత్మిక) లోసడినవారి స్నేహం చేసి ,వృధా విషయమలలొ కాలం గడపటంకంటే,సులభముగా ఈ భవసాగరమును దాటించే,సూచించే నా రాజైన త్యాగరాజుని మాటలు వినవేమీ గుణహీనమైన నా మనసా(గుణత్రయ,తాపత్రయములకు లోనై నది కావున గుణహీన).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s