పక్కల నిలబడి

పక్కల నిలబడి కొలిచే ముచ్చట 

బాగా తెల్ప రాదా

చుక్కల రాయని కేరు మోము గల 

సుదతి సీతమ్మ సౌమిత్రి రామునికిరుపక్కల (నిలబడి)

తనువుచే వందనమొనరించుచున్నారా

చనువున నామ కీర్తన సేయుచున్నారా

మనసున తలచి మై మరచియున్నారా

నెనరుంచి త్యాగరాజునితో హరి హరి మీరిరు పక్కల

ఓ మాఅమ్మా సీతమ్మ !ఓ లక్ష్మణా! ఈ త్యాగరాజుకు చేప్పండి 

మీరు ఇరువురు మన స్వామికి ఇరుపక్కల నిలబడి సేవచేసే భొగ్యం – భాగ్యం ఎలా పొందారు. దయచేసి చెప్పండి.
చుక్కలరాయడు అయీన చంద్రుడు నీ ముఖము చూచి చిన్పబుచ్చుకొనెలా వున్న     సీతమ్మ,( అమ్మ ముఖము చంద్రుని కంటే అందమయినది),  ఓ లక్ష్మణా , మీరిరువురు స్వామి కి ఇరుపక్కల నిలబడి ఎలాసేవ చేస్తున్నారు.
మీ శరీరం చే దండాలు,సాష్టాంగాలు  చేస్తున్నారా,ఇక్కడ దేహ సేవ అంటే శారీరక సుశ్రుష చేయడం గురువులను, దేవుళ్ళను ప్రసన్నం చేసుకొనే విధములలో ఇది ఒకటి. ఇది సేవా భక్తి

లేదా నిరంతర జపము,నామస్మరణ చేస్తున్నారొ, నవవిధభక్తులలో శ్రవణం,కీర్తనం కూడ వున్నాయి.  

లేదా నిరంతర ధ్యానంలో ,సమాధిలో నిమగ్నమై మైమరచినారొ,ఇది ధ్యానం.

అమ్మా,ఓ లక్ష్మణా ఇలా అడుగుతున్నందుకు క్షమించండి(హరి హరి) మీ సేవాభాగ్యం చూసి వుండలేక అడుగుతున్నాను.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s