నీ దయ రాదా..

నీ దయ రాదా…నీ దయ రాదా

కాదనే వారెవరు కళ్యాణ రామ…నీ దయ రాదా

నన్ను బ్రోచువారిలను నాడే తెలియ ఇనవంశతిలక నీకింత తామసమా హరీ… నీ దయ రాదా

అన్నిటికినధికారుడని నే పొగిడితే మన్నించితే నీదు మహిమకు తక్కువా…ఏలా నీ దయ రాదా…

రామ రామ రామ త్యాగరాజ హృత్సదన నా మది తల్లడిల్లె న్యాయమా వేగమే…నీ దయ రాదా…

త్యాగరాజుని హృదయమే నీ మందిరమై  వెలుగు చున్న శ్రీరామ ఎందుకు నీకు నాపై దయరాదు.  నీ కృపా వీక్షణముకై నా మది తల్లడిల్లుతోంది. ఓరమాపతి ఎందుకు దయలేదు నాపై.

నాపై దయ చూపితే నిన్ను అడ్డుకొనే వారు ఎవరున్నారు ఓ మంగళ కరుడైన రామచంద్ర. 

నన్ను కాపాడేది నీ ఓక్కడివే అని నాకు ముందే తేలుసు ‌ఓ రవి వంశ తిలక ,అది తేలిసి నీకు నా పై చిన్నచూపా రామా. 

నా పై పూర్తీగా అధికారము నీదేకదా అని నే నిన్ను పోగడుతున్నాను,‌ (శరణాగతి అయినాను) కాన నామనవి విని నన్ను కాపాడితే నీ మహిమ ఇంకా పేరుగంతుందే కాని తగ్గదు కదా అయినా నీకు దయలేదొ ఈ దీనుడిపై.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s