నిన్నే నెర నమ్మినానురా

నిన్నే నెర నమ్మినానురా ఓ రామ రామయ్య…


అన్ని కల్లలనుచు ఆడిపాడివేడి

పన్నగ శయన నా చిన్నతనము నాడే నిన్నే నెర…

వేద శాస్త్ర పురాణ విద్యలచే భేద వాదములు తీరక భ్రమయువారల జూచి నిన్నే నెర… 

భోగముల కొరకు భువిలో రాజసమ్మున యాగాదులొనరించి అలయువారల జూచి నిన్నే నెర…

ఈ జన్మమున నిన్ను రాజి జేసుకొన లేక 

రాజిల్లరని త్యాగరాజ రాజ రాఘవ

ఓ రఘు కూల తిలక,త్యాగరాజు ని పాలిట రాజైన వాడ!  ఈమానవులు నిను పూజించక,నీ మార్గము అనుసరించక తమ జీ‌వితాలలో రాణించలేరు. అందుకే నిన్నే నేను గట్టిగా నమ్మీనాను.

 పుట్టుట,చావు ఇలా ఈ సంసార చక్రం లో అన్ని అబద్దములే ఏది నిజముకాదు. నా చిన్న తనము నుండే ఆడుతు పాడుతు,అంటే అన్ని వేళల సదా నీ ధ్యాస లోనే ఉన్నాను. 

పండితులు ,వేదము ఎరిగినవారు శాస్త్ర ,పురాణములు ,ఇతిహాసములలోని ఉదాహారణలచే వారు నమ్మిన దైవము గోప్పదని భేదించి,వాదించి,ఆవాదములు ఎడతెగక భ్రమకులోనై,భ్రమసి అంటే ప్రపంచం అంతా తిరిగి తిరిగి వృథా గా జీవితాన్ని పోగోట్టుకొంటున్నారు. వాటిలోని సారమైన నీన్ను తెలుసుకోలేకపోతున్నారు.

ఐహిక భోగములకోరకు యజ్ఞయాగాదులు చేసి తరిస్తామని భూమిలో  రాజసమున అంటే అహంకారముతో  (నేను రాజసూయం చేసాను ,అశ్వమేద యాగం చేసాను అనేది) తిరుగువారు ఆ యజ్ఞ పతివైన నిన్ను తెలియలేకపోతున్నారు.  అట్టి మహితాత్ముడైన ఓ రామయ్య నిన్నే నమ్మినానురా.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s