నిధి చాల సుఖమా

నిధి చాల సుఖమా

రాముని సన్నిధి సేవ సుఖమా

నిజముగ పల్కు మనసా


దధి నవనీత క్షీరములు రుచియో 

దాశరథి ధ్యాన భజన సుధా రసము రుచియో


దమ శమమను గంగా స్నానము సుఖమా 

కర్దమ దుర్విషయ కూప స్నానము సుఖమా

మమతా  బంధన యుత నర స్తుతి సుఖమా

సుమతి త్యాగరాజ నుతుని కీర్తన సుఖమా 

ఓ మనసా  మంచి వాడైన త్యాగరాజుని చే కీర్తించ బడిన రాముని కీర్తించుట సుఖము,

రాముని కొలువులో పని చేయుట సుఖము కాని,నిధి అనగా డబ్బు , బంగారం మొదలనైవో అసలు సుఖము కాదు. ఇది నిజము.

దశరథ తనయుని ధ్యానించుట అమృతపానము వంటిది,దాని ముందు పాలు పెరుగు వెన్న నెయ్యి మొదలైనవి  పనికిరావు.

యోగంలో పేర్కోనే దమశమము మొదలైన అష్టాంగము నందు తేలుట గంగా స్నానంతో సమానమైన సుఖము అంతేకాని  అరిషడ్వర్గాలకు లోనై ఆ మాయఅనే బావి లో స్నానం సుఖమునివ్వదు.

మమతా నాది నావారు ,అనేబందనంతో నరులను పోగడటం కంటే ఈ భవబంధనాలను పోగోట్టే శ్రీ రామున్నీ కీర్తించుట ఎంతో మేలు.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s