జ్ఞానమొసగరాదా

జ్ఞానమొసగరాదా గరుడ గమన వాడా


నీ నామముచే నా మది నిర్మలామైనది


పరమాత్ముడు జీవాత్ముడు పదునాలుగు లోకములు

నర కిన్నెర కింపురుషులు నారాదాది మునులు 

పరిపూర్ణ నిష్కళంక నిరవధి సుఖదాయక

వర త్యాగరాజార్చితవారము తాననే…జ్ఞానమొసగరాదా

ఓ త్యాగరాజార్చిత! జ్ఞానము ఇమ్ము అది ఏటువంటిది అంటే కళంకము లేనిది అనగా ఆ ఏరుక (జ్ఞానంలో ) స్థిరమైనది, సత్యమైనది ,పరిపూర్ణమైన,అయి ఆ ఎరుక వల్ల నిరంతర సుఖము కలిగి ఆ ఆనందంలో ఓలలాడేవారము అయివుండే ఎరుక మాకు ఇచ్చి  జీవాత్మ, పరమాత్మ ఓక్కటే   అన్న ఎరుక ప్రసాదించు. ఈ ఎరుక ఈ 14లోకాలూ, దేవతాది మునులు తపము ,యాగములు చేసి సంపాదించి కనుగోన్నదై వున్నటువంటి ఎరుక ప్రసాదించు. 
నీ నామము జపించుటవల్ల నా మది అత్యంత నిర్మలమై ప్రశాంతంగ వుంది.
నాతో వాదము చేయుట నీకు సరికాదు. నేను అల్పుడను. నన్ను కరుణించి నాకు సత్యమైన నీఎరుకను ప్రసాదించు.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s