కనుగొంటిని శ్రీ రాముని నేడు

కనుగొంటిని శ్రీ రాముని నేడు

కనులార నా కామితంబు దీర


ఇనకులమున ఇంపుగాను పుట్టి

జనకాత్మజా సంయుతమయిన శ్రీరాముని నేడు కనుగొంటిని…


భరత లక్ష్మణ శత్రుఘ్నానిలజ భాస్కరాత్మజులతో

ధరాణీశులు విభీషణుండు గొలువ

తత్వమసి యనుచు 

త్యాగరాజు పాడ కనుగొంటిని…

నేడు నే కనుగొంటిని !   నిజమైన భగవంతుడిని తత్వమసి అన్న మహా వాఖ్యనికి ఋజువైన పరబ్రహ్మ రూపం అయిన రాముని కనుక్కొన్నాను.

కనులారగ నా తనీవితీర ,ఇక్కడ రెండు అర్థాలు,బాహ్యనేత్రాలతో విగ్రహరూపాన్ని, అంతర్ నేత్రాలతో జ్యోతిస్వరూపాన్ని చూశాను.  కామితంబు అంటే చూడాలనే కోరిక తీరేంత వరకు చూడటం. 

నా రాముడు ఎలా వున్నాడంటే సీతా సమేతుడై,లక్ష్మణ,భరత,శత్రుజ్ఞులు ఇరువైపులా వుండగా, ముందర అనిలజుడైన హనుమంతుడు పాదసేవ చేస్తుండగ, భాస్కరాత్మజుడైన అంగదుడు,విభీషణుడూ,ధరణిలోని రారాజూలు పూజిస్తున్న శ్రీరాముని  త్యాగరాజు పాడంతుడగ నే కనుగొన్నాను.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s