ఎంత నేర్చిన ఎంత జూచిన 

ఎంత నేర్చిన ఎంత జూచిన ఎంత వారలైన కాంత దాసులే…


సంతతంబు శ్రీకాంత స్వాంత సిద్ధాంతమైనమార్గ చింతలేని వారెంత నేర్చిన…


పరహింస పరభామాన్య ధన పర మానవాపద పర జీవనాదులకనృతమే భాషించేరయ్య త్యాగరాజ సుత ఎంత నేర్చిన ఎంత జూచిన…

ఓ త్యాగరాజు చె పొగడబడే ఓ శ్రీరామ! ఎటువంటి కాలము ఇది,పరులను హింసించుట( మాటలతో,చేతలతో),పర ధనము పై అత్యాశ, పరమానవులపై -( ఇతరులపై)  ఆధారపడి బతుకుట, ప్రతి చిన్నవిషయమునకు అబద్దములు (అనృతము) చెప్పుట సర్వ సమాన్య విషయమైనది, పర స్ర్తీలపై వ్యామోహం నిత్యకృత్యమైనది, ఇటువంటి ఈ కలికాలంలో ఎంత నేర్చిన( చదివిన) , ఎంతజూసిన- చేసిన పాపములు  పోగొట్టు కొనుటకు ఎన్ని తీర్థయాత్రలు చేసిన ఎమి ఫలము,ఎటువంటివారైన ( పండితులు,సామాన్యులు) కాంత(స్త్రీ) (కనకం-బంగారం) కి దాసోహం అంటున్నారు.

సంతతంము-ఎల్లవేళల  శ్రీ(లక్ష్మీ)  కాంతుడు(విష్ణువు) ను చేరు మార్గము న పయనించుటవల్ల హృదయమునకు ఆనందము కలుగును. అలా కానినాడు ఎవరైన ఓక్కటే. – ఇక్కడ విష్ణువుని చేరాలిఅంటె లక్ష్మీ దేవి ద్వార నే చేరాలి. జీవాత్మ,పకృతి,పరమాత్మ ఈ మూడింటికి ఐక్యత చేయడం అనే హృదయానంద సిద్దాంతమును పాటించని వాడు ఎవరైన ,ఏమైన ఓక్కటే.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s