అలకలల్లలాడగగని

అలకలల్లలాడగగని.. ఆ రాన్మునియెటు పొంగెనో..

చెలువుమీరగను మారీచుని మదమణచే వేళ…. అలకలల్లలాడగా…

ముని కనుసైగ తెలిసి శివధనువును విరిచే సమయమున త్యాగరాజ వినతుని మోమున రంజిల్లు…అలకలల్లలాడగానే….


ఆ విశ్వామిత్రుడు త్యాగరాజుని చే పోగడబడుతున్న శ్రీరాముని ముంగురుల(అలకలల్లాడగ )అందాన్ని చూచి ఎంత పొంగిపోయాడో  !

మారీచుని( మాయా వేషధారి మనలోని మనసు అది కూడ రకరకములైన వేషములు వేస్తుంటుంది అటువంటి దాని మదమనిచే )  సంహార సమయములో    ఆ రాముని ముంగురుల అత్యంత సుందర మైన  కదలిక చూసి విరాట్ ముని ఎంతపొంగిపోయాడో.

ముని కనుసైగచె శివుని ధనసు విరిచే సమయములో రాముని ముంగురులు తన చెక్కిళ్శ మీద ప్రతిబింబించి మేరిసే ఆ ముంగురులను చూచి ఎంత పొంగిపోయాడో ఆ విశ్వామిత్రుడు

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s