అనురాగము లేని మనసు

అనురాగము లేని మనసున సుజ్ఞానము రాదు…


ఘనులైన అంతర్జ్ఞానులకెరేకే కానీ అనురాగము…


వగ వగగా భుజియించేవారికి తృప్తియౌరీతి

సగుణ ధ్యానము పైని సౌఖ్యము త్యాగరాజనుత.. అనురాగము…

రాగము అంటే కోరిక. అనురాగము అంటే ప్రేమతో కూడిన కోరిక. మరి భగవంతున్ని తేలుసుకోనేందుకు ,సామాన్యంగా ఇది ప్రతి బందకము. కాని సాధనలో 2 రకాలు సగుణోపాసన,నిర్గుణోపాసన, నిర్గుణోపాసనలో అనురాగము ప్రతిబందకం. కాని సగుణోపాసనలో మన ఆరాధ్యమూర్తి పై అనురాగము వల్ల మన మనసులో లేదా అంతరంగంలో మంచి జ్ఞానము లేదా ఎరుక కలుగుతుంది. 

ఎలా అంటే దానికి పూజాదికాలు,అలంకరణలు ఇలా ప్రతి నిమిషం ఆధ్యాసలో వుంటూ సదా దైవచింతనలో కాలం వెళ్ళబుచ్చవచ్చు.  ఇందువల్ల దైవచింతన అధికమైతుంది. 

సగుణోపాసనలో వున్న వారు ఎంతటి ఉపాసనపరులైన , జ్ఞానులైన వారికి తమ ఆరాధ్యమూ‌ర్తిపై  ఇటువంటి అనురాగంలేకపోతే వారికి సత్యం ఎరుకకు రాదు. 

ఆకలిగోన్నవాడికి కడుపారగా భోజనంపెడితే ఎంత సంతృప్తి పొందుతాడో సగుణధ్యానంలో వున్న ఆనందం వల్ల కలిగే  జ్ఞానం ఎంతో సుఖము కలిగిస్తుంది. 

ఓ శ్రీరామ నీకు ప్రతిదినము నీ విగ్రహానికి(బాహ్యంగా,అంతరంగంలో చైతన్యానికి)  చేసుకుంటున్న సేవలవల్ల అనంతమైన సుఖము కలుగుతుంది. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s